សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានកើតឡើងទៅត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលេងកីឡា, អង់គ្លេសសម្រាប់ការប្រកួតដំណើរនៅ Premier League អាចជាបទពិសោធពិសេស. ខណៈពេលដែលក្រុមមួយចំនួនដែលកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះពីការដើម្បីការប្រកួតលីកនៅរដូវកាលនីមួយ, មានន័យថាវាជាការមិនពិតប្រាកដដូចគ្នានេះចំនួនពីរដងក្នុងមួយជួរដេក, វាជាការតែង…