ஆ, சுவிச்சர்லாந்து, இத்தாலிக்கு இடையில் வசதியாக அமர்ந்திருக்கும் அழகான மற்றும் அமைதியான நாடு, பிரான்ஸ், மற்றும் ஜெர்மனி. ஏன் சுவிச்சர்லாந்து தொடர்ச்சியாக உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகளில் ஒன்றாக மதிப்பிடப்பட்டது அதை பார்க்க விஜயம் தகுந்தது. எனவே நீ உனது 'சுவிச்சர்லாந்து' நினைக்கும் போது என்ன நினைக்கிறீர்கள்? I am