De groeiende trend nei wêzen mear miljeufreonlike-friendly hat sparked tal fan, en fariearre griene inisjativen globally, yn grutte stêden en lytse doarpen gelyk. One of the many signs of this is the increasing use of renewable energy in people’s everyday life and work in spheres it