ពេលវេលាអាន: 6 នាទី មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍នេប៉ាល់, មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍នេប៉ាល់. មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍នេប៉ាល់, មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍នេប៉ាល់, សូម្បីតែ…