ពេលវេលាអាន: 5 នាទី សំឡេង whooshing នៃរថភ្លើងមួយគូរទៅក្នុងស្ថានីយមួយ, និងលទ្ធភាពនៃការទទួលបាននៅលើនិងនៅកន្លែងណាមួយដែលមិនរំពឹងទុកទាំងស្រុងនឹងការ. តើអ្នកអាចគិតពីអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងផ្លូវរថភ្លើងល្បីនិងប្រវត្តិសាស្រ្ត? រថភ្លើងគឺជាការរំលឹកនៃយុគសម័យមាសនៃការធ្វើដំណើរ. នៅពេលមនុស្ស…