ពេលវេលាអាន: 4 នាទី ជាមួយនឹងការមួយចំនួននៃរថភ្លើងលឿនបំផុតរបស់អឺរ៉ុបនិងផ្លូវទេសភាពភាគច្រើនបំផុត, ការធ្វើដំណើរបឹងដែលស្អាតបំផុតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីដោយរថភ្លើងគឺជាការសន្សំសំចៃ, មាន​ផា​សុខភាព, និងដោយផ្ទាល់, ផ្តល់ជូននូវការយល់ដឹងទូលំទូលាយចូលទៅក្នុងជីវិតក្នុងស្រុក, ជាញឹកញាប់មានទស្សនៈយ៉ាងខ្លាំងបោះចូលទៅក្នុងការចរចានេះ. With a bit of savvy route