ពេលវេលាអាន: 3 នាទី អ្នកគ្រប់គ្នាបានធ្វើដំណើរខុសគ្នា. រីករាយជាមួយបទពិសោធមួយចំនួនបានមកពីការធ្វើដំណើរដែលនៅលើចុងផ្សេងទៀតខណៈពេលខ្លះគ្រាន់តែការធ្វើដំណើរដោយសារតែមានសម្ពាធពីមិត្តភក្តិឬក្រុមគ្រួសារសម្ពាធ. មូលហេតុអ្វីនៅពេលដែលវាមកដល់ការធ្វើដំណើរ, ជាថ្មីម្តងទៀតមានវិធីផ្សេងគ្នានៃរបៀបដែលមនុស្សចូលចិត្តរៀបចំផែនការ…