വായന സമയം: 5 മിനിറ്റ് യൂറോപ്പ്, തേജസ്സും വിനയാകുന്നു മനോഹരമായ ഭൂമി തീർച്ചയായും ഒരു എവിടെയായിരുന്നാലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി അവിടെ സ്നേഹിയും ഓരോ യാത്ര ആണ്. അനന്തമായ ഭയത്താൽ സന്ദർശിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഉണർത്തുകയും കൂടി, അന്തർ‌ദ്ദേശീയ വിദ്യാർത്ഥികൾ‌ക്കുള്ള വിദേശത്തുള്ള മനോഹരമായ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് യൂറോപ്പ്…