කියවීමේ වේලාව: 5 මිනිත්තු යුරෝපය, තේජශ්රීයෙන් සහ සුරංගනා කතා සුන්දර ඉඩම් නිසැකව ම අතන උද්යෝගයක් දක්වන සෑම ගමන් සඳහා යැමට අවශ්ය ගමනාන්තය. අසීමිත බිය සංචාරය කිරීමට ස්ථාන පුබුදමු සමග, යුරෝපය අන්තර්ජාතික සිසුන් සඳහා විදේශීය අධ්‍යයන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස හැඳින්වේ…