කියවීමේ වේලාව: 4 මිනිත්තු ඔබ දුම්රියෙන් Tomorrowland යන ආකාරය පුදුම නම්, පසුව තවදුරටත් බලා. අප සමඟ කල්තියා Tomorrowland ඔබේ දුම්රිය ප්රවේශපත් වෙන්කර! ඔබ මෙම වසරේ Tomorrowland සඳහා ප්රවේශපත් ඇති වාසනාවන්ත ජනතාව එක් නම්, ඔබ ගමන් විස්තර අතහැර නොයන බවට වග බලා ගන්න…