කියවීමේ වේලාව: 3 මිනිත්තු හැමෝම වෙනස් ගමන් සලකන. සමහර අනෙක් අන්තය, මත යම් පමණක් නිසා හෘද බලපෑම හෝ පවුලේ පීඩනය ගමන් අතර ගමන් පැමිණෙන අත්දැකීම් භුක්ති. එය ගමන් කිරීමට පැමිණි විට හේතුව කුමක් වුවත්, මිනිසුන් සැලසුම් කිරීමට කැමති ආකාරය පිළිබඳ විවිධ ක්‍රම තිබේ…