ពេលវេលាអាន: 3 នាទី ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោង, អ្នកអាចស្វែងរកច្រើននៃប្រទេសថ្មីមួយដែលភ្លឺនិង sparkly. ប៉ុន្តែ, អ្វីដែលជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីទទួលបាននៅទីនោះ. បណ្តុះបណ្តាធៀបនឹងរថយន្តក្រុងនៅអឺរ៉ុបពេលធ្វើដំណើរ? អត្ថបទនេះត្រូវបានសរសេរដើម្បីអប់រំអំពីរថភ្លើងត្រាវែលហើយត្រូវបានបង្កើតឡើង…