വായന സമയം: 4 മിനിറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുക? ട്രെയിൻ യാത്ര വിശ്രമിക്കുന്ന ആണ്, മറ്റ് ഗതാഗത രീതികൾ കേവലം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല കഴിയുന്ന പ്രായോഗിക ഓഫറുകളും ഒരു സാമൂഹിക വശം. എങ്കിലും, വൈകല്യമുള്ള യാത്ര ചില ര്യ കഴിയും. ഈ വിനോദത്തിൽ ൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല അർത്ഥമില്ല, ആയാലും. ഈ…