زمان خواندن: 5 دقایق فیلم های هری پاتر ترین سری فیلم موفق در همه زمانها. بسیاری از صحنه های از فیلم های هری پاتر در لندن به خودی خود هدف گلوله قرار گرفتند. آیا شما یک فن سخت می میرند از فیلم یا کتاب سری هری پاتر, لندن بدون شک یکی است…