සියලු සංචාරකයන් යුරෝපයේ සැඟවී මැණික් මෙන්ම ප්රමුඛ යුරෝපීය metropolises සංචාරය කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සිහින. ඔවුන් ඡායා ඊළඟ අයිෆල් කුළුණ වෙත සතුටින් සිටගෙන, කොලෝසියම් හෝ බිග් බෙන් සෑම සුවිශේෂී දැනෙනවා (අපි ඒක තේරෙනවා!). ඔබ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වලට ඇබ්බැහි වූවෙක් ද යන්න…