زمان خواندن: 3 دقایق همه رفتار سفر متفاوت. برخی لذت بردن از تجربه که از سفر در حالی که در انتهای دیگر می آید برخی از فقط سفر به دلیل فشار همسالان یا فشار خانواده. هر چه دلیل هنگامی که آن را به سفر می آید, دوباره راه های مختلفی از مردم چگونه خواهم برای برنامه ریزی وجود دارد…