زمان خواندن: 3 دقایق هنگامی که آن را از دیدن پایتخت معروف ترین در اروپا می آید, لندن است که بدون شک در بالای لیست خواسته های هر توریستی و چیزهای زیادی برای انجام در لندن وجود دارد. آن را به یک بلند, تاریخ شگفت انگیز; نشانه های زیبا و مناظر; and there’s plenty of things to