పఠనం సమయం: 3 నిమిషాల అందరూ భిన్నంగా ప్రయాణించే భావిస్తుంది. కొన్ని కారణంగా పీర్ ఒత్తిడి లేదా కుటుంబం ఒత్తిడి ఇతర ముగింపు న అయితే ప్రయాణించే నుండి వస్తుంది అనుభవం ఆనందించండి కొన్ని కేవలం ప్రయాణం. కారణం ఏమైనప్పటికీ అది ప్రయాణం వచ్చినప్పుడు, ప్రజలు ఎలా ప్లాన్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి…