លំដាប់ការសំបុត្ររថភ្លើងឥឡូវនេះ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញសំបុត្ររថភ្លើង

អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទិញសំបុត្ររថភ្លើងនៅ រក្សាទុកការគេហទំព័របណ្តុះបណ្តា ក្នុង 3 វិនាទី, នៅទីនោះអ្នកអាចទិញសំបុត្ររថភ្លើងរបស់អ្នក.

 

ស្បែកប្លក, រូបភាពបានសាងសង់ឡើងដោយ Shufflehound. រក្សាសិទ្ធ© 2019 - រក្សាទុកការរថភ្លើង, ទីក្រុង Amsterdam, ប្រទេសហូឡង់