Bu web sitesi en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezleri kullanır.

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikasý, online olarak kullanýlan ‘Kiþisel olarak tanýmlanabilir bilgilere (PII) karþý hassas olanlara daha iyi bir hizmet sunmak için oluþturuldu. PII, ABD özel yasa ve bilgi güvenliði’nde kullanýldýðý gibi, bir içerikteki bir þahsý tanýmlamak veya tek bir kiþiye atýfta bulunmak, tanýmlamak veya iletiþim kurmak için tek baþýna olarak kullanýlan bir bilgidir. Lütfen, websitemize uygun olarak bilgileri nasýl elde ettiðimizi, kullandýðýmýzý, koruma altýna aldýðýmýzý ve Kiþisel olarak tanýmlanabilir bilgilerinizi nasýl kontrol ettiðimizi açýk þekilde anlayabilmek için gizlilik politikamýzý dikkatlice okuyun.

Blog sayfamýzý, websitemizi veya uygulamamýzý ziyaret eden bireylerden hangi kiþisel bilgileri toplarýz?

Sitemiz üzerinden sipariþte bulunur veya kayýt iþlemi sýrasýnda, tecrübelerinle sana yardýmcý olmak üzere uygun görüleceði gibi; adýný, email adresini, posta adresini, telefon numaraný ve diðer ayrýntýlarý sorabiliriz.

Bilgileri ne zaman toplarýz?

Sitemize kayýt olduðunda, bir sipariþ verdiðinde, gazetemize abone olduðunda, bir ankete katýldýðýnda, bir form doldurduðunda veya sitemize herhangi bir bilgi girdiðinde senden bilgi edinmiþ oluyoruz.

Bilgilerini nasýl kullanýrýz?

Kayýt olduðunda, satýn alma iþlemi gerçekleþtirdiðinde, gazetemize kayýt olduðunda, bir ankete katýldýðýnda, pazarlama iletiþimlerinde, websitemizde gezindiðinde veya aþaðýda belirtilen þekillerde sitemizin belirli özelliklerini kullandýðýnda senden edinmiþ olduðumuz bilgileri kullanabiliriz:

 • Kullanýcý deneyimini kiþiselleþtirmek ve en çok ilgilendiðin ürün fýrsatlarýný ve içerik türlerini sana ulaþtýrabilmek.
 • Sana daha iyi hizmet verebilmek için websitemizi geliþtirmek
 • Müþteri hizmeti dileklerini yerine getirebilmek adýna kendimize daha iyi bir hizmet saðlamak
 • Bir yarýþma, anket, promosyon veya baþka bir sitenin özelliðini yönetmek
 • Ýþlemlerini hýzlýca sürdürebilmek
 • Sipariþlerinle, diðer ürünlerle veya hizmetlerle ilgili periyodik emailler göndermek

Ziyaretçi bilgilerini nasýl koruma altýna alýyoruz?

Websitemiz, güvenlik açýklarýna ve bilinmeyen savunmasýz durumlara karþý senin ziyaretini ve sitemizi mümkün olduðu kadar güvende tutmak için düzenli þekilde taranmaktadýr.

Kötü amaçlý yazýlým taramasý kullanýyoruz.

Kiþisel bilgilerin güvenli aðlarýn ardýnda tutulur ve sadece sistemlerimize özel eriþim haklarýna sahip olan ve bilgileri güvenilir tutmalarý istenilen sýnýrlý sayýda kiþiler tarafýndan ulaþýlabilir. Ayrýca, saðladýðýn tüm hassas/kiþisel bilgiler Secure Socket Layer (SSL) teknolojisi tarafýndan þifrelenir.

Bir kullanýcý bir sipariþ girdiðinde, sunduðunda veya bilgilerini ilettiðinde, kiþisel bilgilerini güvenli tutabilmek için bir dizi güvenlik ölçütü uygulamaya koymaktayýz.

Bütün iþlemler bir gateway saðlayýcýsý tarafýndan kontrol edilir ve iþlemler sunucularýmýzda kayýt edilmez veya iþleme konulmaz.

'Çerezler' kullanýyor muyuz?

Evet. Çerezler, bir site veya servis saðlayýcýsý tarafýndan web tarayýcýsý vasýtasýyla (izin verdiðin durumda) bilgisayarýnýn sabit diskine aktarýlan ve sitenin veya servis saðlayýcýsýnýn sistemlerinin, web tarayýcýný tanýmasýný ve belirli bazý bilgileri hatýrlayýp yakalamasýný saðlayan küçük dosyalardýr. Örneðin, çerezleri alýþveriþ sepetindeki ürünlerin hatýrlanmasýna ve iþleme koyulmasýna yardýmcý olmak için kullanýrýz. Ayrýca, o andaki veya önceki site ziyaretlerindeki tercihlerini anlamamýza yardýmcý olmasý için kullanýrýz, böylece sana iyileþtirilmiþ hizmetler için geri dönüþ saðlayabiliriz. Ayrýca çerezleri, site trafiði ve site etkileþimleri hakkýnda birikmiþ bilgileri elde etmek için kullanýrýz, böylece ileride daha iyi site deneyimleri ve araçlarý sunabiliriz.

Çerezleri þunun için kullanýrýz:

 • Alýþveriþ sepetindeki ürünlerin hatýrlanmasýna ve iþleme koyulmasýna yardýmcý olmak.
 • Sonraki ziyaretler için kullanýcý tercihlerini kaydetmek ve daha iyi anlamak.
 • Reklamlarýn takibini sürdürmek.
 • Gelecekte daha iyi site deneyimleri ve araçlar sunabilmek adýna, site trafiði ve iliþkileri ile ilgili birikmiþ verileri toplamak. Ayrýca tercihimize göre, bu bilgileri takip eden ve güvendiðimiz üçüncü þahýs servislerini de beraber kullanabiliriz.

Yeni bir çerez gönderildiðinde bilgisayarýnýzýn seni uyarmasýný seçebilirsiniz veya bütün çerezleri devre dýþý býrakmayý seçebilirsin. Bunu web tarayýcýnýz (Internet Explorer gibi) üzerinden yapabilirsin. Her tarayýcý birbirinden farklýdýr, bu yüzden çerezleri nasýl düzenleyeceðini öðrenmek için tarayýcýnýn Yardým menüsüne bakabilirsin.

Çerezleri etkisiz hale getirirsen, bazý özellikler de etkisiz hale gelecek. Sitedeki deneyimini daha etkili hale getiren kullanýcý deneyimini etkilemeyecek, ancak servislerimizden bazýlarý tam olarak çalýþmayacak.

Ancak, hala sipariþ verebilirsin.

Üçüncü þahýs açýklamasý

Sana önceden bir bildirim saðlamadýðýmýz takdirde, kiþisel özel bilgilerini hiçbir zaman satmayýz, ticaretini yapmayýz veya dýþarýya üçüncü bir þahýsa aktarmayýz. Bu, bize websitemizi yönetme, iþlerimizi devam ettirme veya sana hizmet saðlama aþamalarýnda yardýmda bulunan website barýndýrma ortaklarýný ve diðer þahýslarý içermez, bu müddetçe bu þahýslar da bilgileri güvenilir olarak saklama konusunda görüþ birliði içindedir. Kanunlara karþý uygun olduðundan, site politikalarýmýzý desteklediðini bildiðimizden veya bizim ya da baþkalarýnýn haklarýný, mülkiyetini ve güvenliðini koruduðundan emin olduðumuz durumlarda, bilgilerini serbest býrakabiliriz.

Ancak; kiþisel olmayan ve kimliði saptanabilir ziyaretçi bilgileri, diðer þahýslara; pazarlama, reklamcýlýk veya diðer kullanýmlar için aktarýlabilir.

Üçüncü þahýs baðlantýlarý

Bazý durumlarda takdir yetkimize göre, websitemizde üçüncü þahýs ürünlerini ve hizmetlerini bulundurabilir veya teklif edebiliriz. Bu üçüncü þahýs siteleri ayrý ve baðýmsýz gizlilik politikalarýna sahiptirler. Bu yüzden, bu baðlantýlý sitelerde bizim herhangi bir sorumluluðumuz ya da yükümlülüðümüz bulunmamaktadýr. Yine de, biz sitemizin bütünlüðünü korumaya çalýþýrýz ve bu siteler ile ilgili gelebilecek her türlü geri bildirime de açýðýz.

Google

Google’ýn tanýtým ve reklamcýlýk gereklilikleri Google’ýn Reklamcýlýk Prensipleri tarafýndan özetlenebilir. Bunlar kullanýcýlara olumlu deneyimler saðlamak amacýyla yerleþtirilmektedirler. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Google AdSense Reklamlarýný websitemizde kullanýyoruz.

Google, üçüncü bir þahýs satýcý olarak, sitemiz üzerinde reklamlar yapmak için çerezler kullanýr. Google’ýn DART çerezi kullanýmý, kullanýcýlarýmýza sitemiz veya internetteki diðer sitelere ziyaretleri süresince reklamlar sunmayý mümkün hale getirir. Kullanýcýlar, Google ad ve içerik aðý gizlilik politikasý’ný ziyaret ederek DART çerezini devre dýþý býrakabilirler.

Aþaðýdaki kuralý uygulamaya koyduk:

• Demografiler ve Ýlgi Alanlarý Raporlamasý

Biz ve bizimle birlikte Google gibi üçüncü þahýs satýcýlarý, birinci þahýs çerezlerini (Google Analitik çerezleri gibi) ve üçüncü þahýs çerezlerini (DoubleClick çerezi gibi) veya üçüncü þahýs tanýmlayýcýlarýný reklam gösterimi ile birlikte kullanýcý iliþkileri verilerini ve websitemizle iliþkili olan diðer servis fonksiyonlarýný derlemek için kullanýrýz.

Devre dýþý býrakmak:

Kullanýcýlar, Google Reklam Ayarlarý sayfasýný kullanarak Google’ýn nasýl tanýtým yapacaðýný farklý seçeneklerle ayarlayabilirler. Ya da, Að Reklamcýlýk inisiyatif devre dýþý sayfasýný ziyaret ederek devre dýþý býrakabilirsin veya geçici olarak Google Analitik Devre Dýþý Tarayýcýsý eklentisini kullanabilirsin.

Kaliforniya Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasasý (CalOPPA )

CalOPPA, ticari websitelerin ve online servislerin gizlilik politikasý sunmasýný isteyen ulusal çaptaki ilk devlet yasasýdýr. Yasanýn etki alaný uzantýsý Kaliforniya’nýn da ötesinde, Birleþik Devletler’de (ve makul olarak dünyada) websiteleri iþleten ve Kaliforniya müþterilerinden kiþisel tanýmlanabilir bilgiler toplayan bir kiþi veya þirketin websitesi üzerinde göze çarpan bir gizlilik politikasý sunmak için, tam olarak da toplanmakta olan bilgiyi ve bireylerin kiminle paylaþýlacaðýný ifade eden bir politika ile baðdaþtýrmaktadýr. Daha fazla bilgi için: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

CalOPPA’ya göre þu konuda hemfikiriz:

Kullanýcýlar sitemizi anonim olarak ziyaret edebilir

Bu gizlilik politikasý bir kere oluþturulduktan sonra, anasayfamýza veya websitemize girildiði andan itibaren ilk sayfaya bununla iliþkili bir link ekleyeceðiz.

Gizlilik Politikamýz, ‘Gizlilik’ kelimesini bulunduruyor ve yukarýda belirtilen sayfada kolayca bulunabilir.

Kullanýcýlarýmýz, gizlilik politikasýndaki herhangi bir deðiþiklikten haberdar olacaklardýr:

 • On our Privacy Policy Page

Kullanýcýlar kiþisel bilgilerini deðiþtirebilirler:

 • Hesaplarýnda oturum açarak

Sitemiz Do Not Track sinyallerini nasýl idare eder?

Do Not Track (DNT) sinyallerine ve DNT’ye, bitki çerezlerine, veya bir DNT tarayýcý mekanizmasý yerindeyken reklam kullanýlmasýna saygý duyuyoruz.

Sitemiz üçüncü sahýslarýn davranýþsal takiplerine izin verir mi?

Üçüncü þahýslarýn davranýþsal takiplerine izin verdiðimizi bildirmek önemlidir

COPPA (Çocuk Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasasý)

Konu 13 yaþýndan küçük çocuklarýn kiþisel bilgilerini edinmeye geldiðinde, (COPPA) Çocuk Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasasý ebeveynleri de devreye sokar. Federal Ticaret Komisyonu, ulusal müþteri haklarý acentasý, website operatörleri ve online servislerin çocuklarýn güvenliðini saðlamak ve güvenli bir internet için COPPA kurallarýný desteklemekte olduðunu açýkça ortaya koyar.

Özellikle 13 yaþýndan küçük çocuklara pazarlama hizmeti sunmayýz.

Adil Bilgi Uygulamalarý

Adil Bilgi Uygulamalarý Ýlkeleri, Birleþik Devletler’deki gizlilik kanununun belkemiðini oluþturur ve içerdikleri konsept tüm dünyada veri koruma kanunlarýnýn geliþiminde çok önemli bir rol oynamýþtýr. Adil Bilgi Uygulamalarý Ýlkeleri’ni ve nasýl uygulanacaklarýný anlamak, kiþisel bilgilerin koruyan gizlilik kanununa uyum açýsýndan son derece önemlidir.

Bir veri ihlali meydana gelirse, Adil Bilgi Uygulamalarý’na sadýk kalabilmek adýna aþaðýdaki karþýt eylemi alacaðýz: Kullanýcýlarý email yoluyla bilgilendireceðiz

 • 7 iþ günü içerisinde

Biz ayrýca bireylerin, kanunlara baðlý kalamayan veri toplayýcýlarýna ve iþleyicilerine karþý legal yollardan yürürlüðe konulabilir haklarýný takip etmesini gerektiren, bireysel tazminat ilkesini de kabul etmekteyiz. Bu ilke, sadece bu bireylerin veri kullanýcýlarýna karþý yürürlüðe konulabilir haklarý olmasýný gerektirmez, ancak ayný zamanda bu bireylerin, veri iþleyicileri tarafýndan iþlenebilecek uyumsuzluklarý soruþturma kapsamýnda mahkemeye veya devlet birimlerine dava etme hakký da bulunmaktadýr.

CAN SPAM Yasasý

CAN-SPAM yasasý, ticari emailler için kurallar koyan, ticari mesajlar için gereklilikler ortaya koyan, alýcýlara email gönderilmesini durduracak haklarý veren ve aykýrý durumlara karþý cezai yaptýrýmlarý açýkça ortaya koyan bir yasadýr. Email adresini þunun için topluyoruz: CAN-SPAM’a daima uyacak þekilde þu konuda hem fikiriz: Herhangi bir anda, ileride email almak istemez ve abonelikten çýkmak istersen bize bu email adresinden yazabilirsin unsubscribe@saveatrain.com ve seni TÜM haberleþmelerden kýsa sürede silmiþ olacaðýz.

Bizle iletiþim

Gizlilik politikasýyla ilgili herhangi bir sorun var ise aþaðýdaki bilgileri kullanarak bizle irtibata geçebilirsin.

64 Sokolov
Ramat Hasharon, 4723528
Ýsrail
privacy@saveatrain.com

En son düzenleme 2015-12-12

Save A Train Bv
Pietersbergweg 283,
1105 BM,
Amsterdam,
The Netherlands
legal@saveatrain.com