Bu web sitesi en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezleri kullanır.

Kullanım Şartları

Herhangi bir bilgi almak isterseniz veya Kullaným Þartlarý ile ilgili sorunuz var ise, lütfen email yoluyla bizle irtibata geçmekte tereddüt etmeyiniz: legal (at) saveatrain (point) com

Giriþ

Bu þartlar&koþullar, blog sayfamýzý, websitemizi (.com/.ch/.eu/.de/.uk/.es/.fr) ve uygulamalarýmýzý (“platformlarýmýz”) kullanmanýzý düzenler; platformlarýmýzý kullanarak, hiçbir ayrýmcýlýk olmadan þartlar&koþullarý tamamiyle kabul etmiþ olursunuz. Bu þartlar&koþullarýn tamamý veya bir kýsmý ile ayný fikirde deðilseniz, platformlarýmýzý kullanmamalýsýnýz.

Platformlarýmýzý kullanabilmek için en az 18 (onsekiz) yaþýnda olmanýz gerekmektedir. Platformlarýmýzý kullanarak ve bu þartlar&koþullarý kabul ederek en az 18 yaþýnda olduðunuzu bize bildirir ve garanti etmiþ olursunuz.

Platformlarýmýzý kullaným lisansý

Save A Train ve/veya onun lisans saðlayýcýlarý tarafýndan belirtilmediði sürece, Save A Train fikri mülkiyet haklarýný platformlarýmýz ve materyaller üzerinde sunulduðu üzere elinde bulundurmaktadýr. Aþaðýdaki lisansa göre, tüm bu fikri mülkiyet haklarý saklýdýr.

Kiþisel kullanýmlarýnýz için, aþaðýda ve þartlar&koþullar altýnda belirtilen kýsýtlamalara baðlý kalarak; sayfalarý, dosyalarý ve diðer içerikleri platformlarýmýz aracýlýðýyla önbellekte olarak indirebilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Yapmamanýz gerekenler:

 • platformlarýmýz üzerinden yazýlý veya dijital ortamda materyal veya doküman yayýmlamak (baþka bir websitesi üzerinden yeniden yayýmlama dahildir);
 • platformlarýmýz üzerinden satýþ yapmak, kiralamak veya alt lisans vermek;
 • platformlarýmýz üzerinden ticari amaçlar için meteryal üretmek, kopyalamak, çoðaltmak veya kötüye kullanmak;
 • platformlarýmýz üzerinden materyal daðýtýmý yapmak – açýkça ve özellikle daðýtým amacýyla üretilen içerik hariç; veya çerçeve ya da ekran taþýma yöntemleriyle, platformlarýmýzýn herhangi bir parçasýný yayýmlamak veya üretmek
 • platformlarýmýz üzerinden materyal daðýtýmý yapmak - açýkça ve özellikle daðýtým amacýyla üretilen içerik hariç; veya
 • çerçeve ya da ekran taþýma yöntemleriyle, platformlarýmýzýn herhangi bir parçasýný yayýmlamak veya üretmek

Ýçeriðin özellikle daðýtýma uygun olarak üretildiði alanlarda, içerik sadece organizasyonunuz içerisinde yeniden daðýtýlabilir.

Kabul edilebilir kullaným

Platformlarýmýzý, platformlarýmýza veya Save A Train’in ulaþýlabilirliðine ve mevcudiyetine zarar veren/verebilecek, her türlü illegal, tehlikeli, hileli, kanuna aykýrý amaç veya aktiviteler için kullanamazsýnýz.

Casus yazýlým, bilgisayar virüsü, truva atý, solucan yazýlým, tuþ kaydedici, rootkit veya diðer bilgisayar düþmaný öðeler bulunduran içerikleri kopyalama, kaydetme, barýndýrma, yayýnlama, gönderme, kullanma, yayýmlama veya daðýtma gibi eylemleri yapamazsýnýz.

Platformlarýmýzý veya bir kýsmýný, istenmeyen ticari iliþkileri yayýnlama amacýyla kullanamazsýnýz.

Platformlarýmýzý, pazarlama ile ilgili herhangi bir amaç için, Save A Train’in yazýlý ifade onayý olmadan kullanamazsýnýz.

Sýnýrlý ulaþým

Platformlarýmýzýn belirli alanlarýna eriþim kýsýtlanmýþtýr. Save A Train, kendi onayý üzerine, platformlarýmýzýn belirli alanlarýna kýsýtlý eriþim hakkýný saklý tutar. Save A Train bu politikasýný bildirim yapmaksýzýn deðiþtirme veya düzenleme hakkýna sahiptir.

Save A Train, size platformlarýmýzýn kýsýtlý alanlarýna, veya diðer içeriklerimize ve hizmetlerimize eriþmenize imkan verecek bir kullanýcý ID’si ve þifre saðladýðý takdirde, ID’nin ve þifrenin gizli ve güvenilir kaldýðýndan emin olmalýsýnýz. ID ve þifrenizin güvenliðinden bizzat siz sorumlusunuz.

Save A Train, platformlarýmýzdan kullanýcý ID’nizi ve þifrenizi, tek taraflý takdirine göre, herhangi bir bildirim veya açýklama olmadan iptal edebilir.

Kullanýcý içeriði

Bu þartlar&koþullardaki “kullanýcý içeriðiniz”, hangi amaçla olursa olsun platformlarýmýza sunmuþ olduðunuz materyalleri (yazýlý format sýnýrlamasý olmadan, video materyali, sesli-görsel materyal, sesli materyal, resimler) ifade eder.

Save a Train’e kullanýcý içeriðinizi dünya çapýnda varolan veya varolacak herhangi bir medya biriminde, deðiþtirilemez olduðunu, münhasýr olmadýðýný, kullanýmý için telif ücreti olmadýðýný, yeniden üretime, adapte edilmeye, yayýnlamaya, tercüme etmeye ve daðýtmaya izin verdiðinizi onaylarsýnýz.

Kullanýcý içeriðiniz illegal veya yasa dýþý olmamalýdýr, bir üçüncü tarafýn yasal haklarý üzerinde ihlalde bulunmamalýdýr ve gerek sizin aleyhinizde gerek Save A Train veya üçüncü bir kiþi aleyhine yasal harekete kýþkýrtabilecek bir yaklaþýmda olmamalýdýr (uygulanabilir yasalar dahilindeki durumda).

Tehdit altýnda olan veya halihazýrda legal iþleme tabi olan veya benzer bir þikayete maruz olan herhangi bir kullanýcý içeriðini platformlarýmýzda sunamazsýnýz.

Save A Train, platformlarýmýzda sunulmuþ, barýndýrýlmýþ, yayýnlanmýþ, veya sunucularýnda depolanmýþ herhangi bir materyali düzenleme veya kaldýrma hakkýna sahiptir.

Bu þartlar&koþullar altýnda Save A Train haklarý kullanýcý içeriðiyle iliþkilidir,

Save A Train, platformlarýmýza sunulan veya içinde yayýnlanan içeriklerin takip edilmesi görevini üstlenmez.

Garanti edilmeyenler

Platformlarýmýz herhangi bir temsilcilik, garantörlük, ifade veya ima olmadan “olduðu gibi” sunulmaktadýr. Save A Train, platformlarýmýzda sunulan materyal ve bilgiler için platformlarýmýza dair herhangi bir garantörlük veya temsilcilik üstlenmez.

Yukarýdaki paragrafýn geçerliliði saklý kalmak kaydýyla, Save A Train þunlarý garanti etmez:

 • platformlarýmýz sürekli veya tamamen ulaþýlabilir olacaktýr;
 • Platformlarýmýzdaki bilgi bütündür, doðrudur, gerçektir veya eksiksizdir. Platformlarýmýzdaki hiçbirþey herhangi bir tavsiye teþkil etmez veya bu anlama gelmez. Yasal, finansal veya týbbi konuya dair bir tavsiye alma ihtiyacý içerisindeyseniz, bu konuyla ilgili profesyonellere danýþmanýz gerekmektedir.

Yükümlülük sýnýrlamalarý

Save A Train, içerikler veya içerikleri kullanýmý ya da platformlarýmýzýn þu iliþkilerinde size karþý sorumlu olmayacaktýr (haksýz fiiller kanunu, sözleþme kanunu veya aksi durum olsun ya da olmasýn):

 • platformlarýmýzýn ücretsiz olarak saðlanmasý ölçüsünde, herhangi bir doðrudan kayýp için;
 • herhangi bir dolaylý, özel veya sonucu olan kayýp; veya
 • herhangi bir iþ, gelir, girdi, kar, tasarruf, sözleþme veya iþ iliþkileri, þeref ve itibar veya veri kaybý ya da bilgi yolsuzluðu.

Yükümlülüðün bu sýnýrlamalarý, Save A Train’ýn açýkça potensiyel bir kayýba maruz kaldýðý bildirilmiþ olsa bile geçerlidir.

Ýstisnalar

Platform feragatnamelerimizdeki hiçbirþey, kanun tarafýndan içerilen, sýnýrlamasý veya dýþlanmasý yasa dýþý olabilecek herhangi bir garantiyi hariç tutmayacak veya sýnýrlamayacaktýr; ve Platform feragatnamelerimizdeki hiçbirþey þunlarýn herhangi biri ile ilgili olarak bir yükümlülükte bir dýþlama veya sýnýrlama koymayacaktýr:

 • Save A Train tarafýndan, acentalarýnýn, çalýþanlarýnýn veya hissedarlarýnýn/sahiplerinin ihmalleri sebebiyle olabilecek ölüm veya yaralanmalar;
 • Save A Train tarafýna dolandýrýcý veya hileli bir beyanda bulunmak; veya
 • Save A Train’in dýþlamasýnýn veya sýnýrlamasýnýn yasa dýþý veya illegal olabileceði, ya da yükümlülüðünü kasten olarak dýþlayacak veya sýnýrlayacak giriþimde bulunmak.

Makul olabilirlik

Platformlarýmýzý kullanarak, platform feragatnamesinde belirtilen yükümlülüðün sýnýrlamalarýnýn ve hariciyetlerinin uygulanabilir olduðunu kabul etmiþ olursunuz.

Mantýklý olduðunu düþünmüyorsanýz, platformlarýmýzý kullanmamalýsýnýz.

Diðer kiþiler

Limited sorumlu bir varlýk olarak Save A Train’in, müdürlerinin ve çalýþanlarýnýn kiþisel yükümlülüklerini kýsýtlama hakký olduðunu kabul etmiþ olursunuz. Platformlarýmýzdaki baðlantýlarda maruz kaldýðýnýz herhangi bir kayýp karþýsýnda, Save A Train müdürlerine ve çalýþanlarýna karþý herhangi bir kiþisel iddia getirmeyeceðiniz konusunda mutabakat saðlamýþ olursunuz.

Yukarýdaki paragrafýn yargýlamasý olmaksýzýn, bu garantilerin sýnýrlamalarýnýn ve platformlarýmýzdaki feragetnamenin yükümlülüklerinin, Save A Train yetkililerini, çalýþanlarýný, acentalarý, baðlý ortaklýklarý, haleflerini, devralan kiþileri ve alt sözleþme sahiplerini Save A Train’in kendisiyle beraber koruyacaðýný kabul etmiþ olursunuz.

Uygulanabilir hükümler

Platform feragatnamelerimizden herhangi bir hüküm, mevcut kanunlar altýnda uygulanamaz olarak bulunursa bu, platform feragatnamelerimizdeki diðer hükümlerin uygulanabilirliðini etkilemeyecektir.

Güvence

Burada, Save A Train’i tazmin etmiþ ve Save A Train tarafýndan maruz kalýnmýþ veya onu maruziyette býrakmýþ, bu koþullar ve þartlarýn bir hükmünün sizin tarafýnýzdan herhangi bir ihlalinden kaynaklanan, veya bu koþullar ve þartlardaki bir hükmü ihlal ettiðinize dair herhangi bir iddiadan kaynaklanan herhangi bir kayýp, hasar, masraf, yükümlülük ve harcamalara (Save A Train yasal danýþmanlarýnýn tavsiyeleri üzerine, Save A Train tarafýndan bir hak talebi veya anlaþmazlýðýn çözümünde üçüncü þahýslara ödenmiþ olan yasal masraflarýn ve herhangi bir mevlanýn bir sýnýrlamadan muaf masraflar dahil) karþý teminatýný korumuþ olursunuz.

Þartlar ve Koþullarýn ihlali

Bu uyarýnca Save A Train’e karþý diðer haklar saklý kalmak kaydýyla, bu þartlar ve koþullar herhangi bir þekilde ihlal ederseniz, Save A Train harekete geçecek ve bu ihlalle ilgili yapýlmasý gereken eylemleri ortaya koyacaktýr, bununla beraber; platformlarýmýza eriþiminizi askýya alabilir, platformlara eriþiminizi yasaklayabilir, bilgisayarýnýzýn IP adresini platformlarýmýzdan engelleyebilir, internet saðlayýcýnýzla irtibata geçerek platformlarýmýza eriþiminizin engellenmesini isteyebilir veya mahkeme prosedürlerini karþýnýza çýkarabilir.

Deðiþiklik

Save A Train bu þartlar&koþullarý zaman zaman revize edebilir. Revize edilmiþ þartlar&koþullar, yayýnlandýklarý tarihten itibaren platformlarýmýzda kullanýma girecek ve geçerli konuma gelecektir. Lütfen, güncel versiyondan haberdar olduðunuzdan emin olmak için bu sayfayý düzenli olarak kontrol edin.

Görev

Save A Train, bu þartlar&koþullar içinde kalarak, sizin rýzanýzý sormadan veya size bildirimde bulunmadan, bazý haklarý ve/veya zorunluluklarý transfer edebilir ve ilgili bir alt sözleþme yapabilir.

Siz transfer edemez veya alt sözleþme yapamazsýnýz, veya aksihalde kendi haklarýnýz ve/veya zorunluluklarýnýza baðlý kalabilirsiniz.

Bölünebilirlik

Bu þartlar&koþullarýn herhangi bir hükmünün, bir mahkeme veya yetkili otorite tarafýndan yasa dýþý veya uygulanamaz olduðu tespit edildiði takdirde, diðer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. Herhangi bir yasa dýþý ve/veya uygulanamaz hüküm, gerekli kýsmý çýkarýldýktan sonra, kalan kýsým yasal veya uygulanabilir olabilir ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Tam sözleþme

Bu þartlar&koþullar, Save A Train Gizlilik Politikasýyla beraber, siz ve Save A Train arasýndaki platformlarýnýzý kullaným baðlamýndaki ve platformlarýmýzý kullanýmýnýzla ilgili önceki tüm anlaþmalarýn yerini alan tüm anlaþmayý saðlamaktadýr.

Kanun ve yargý yetkisi

Bu þartlar&koþullar, Birleþik Krallýk kanunlarýna göre yorumlanacak ve yönetilecektir ve bu þartlara karþý herhangi bir anlaþmazlýk Birleþik Krallýk mahkemelerinin özel yargý gücü tarafýndan yargýlanacaktýr.

Save A Train

Pietersbergweg 283,
1105 BW Amsterdam,
The Netherlands
legal@saveatrain.com


Bu belgenin üzerinde bulunan email adresi aracýlýðý ile bizle irtibata geçebilirsiniz.

En son düzenleme 2015-12-12

Save A Train Bv
Pietersbergweg 283,
1105 BM,
Amsterdam,
The Netherlands
legal@saveatrain.com