ຄໍາສັ່ງ A ຝຶກອົບຮົມປີ້ໃນປັດຈຸບັນ

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຮອຍຕີນກາ