කියවීමේ වේලාව: 3 මිනිත්තු දුම්රියෙන් ඉතාලිය හරහා ගමන් අමතක නොවන අත්දැකීමක් වන. ඉතාලියේ දුම්රිය ජාලය ඉතාලියේ ප්රධාන නගර සෑම සම්බන්ධ, එය තැනින් තැනට ලබා ගන්න ලේසි කරමින්. දුම්රියෙන් පමණ ගමන් පමණක් නොව ඉතාලිය බලන්න ඉක්මන් හා ඵලදායී ක්රමයක් වන නමුත්…