කියවීමේ වේලාව: 3 මිනිත්තු පැය කිහිපයක් ඇතුළත, ඔබ දීප්තිමත් හා දීප්තිමත් නව රටවල් රාශියක් ගවේෂණය කළ හැකි. එහෙත්, එහි ලබා ගැනීමට ඇති හොඳම මාර්ගය වන්නේ. දුම්රිය හෝ බස් යුරෝපයේ ගමන් කරන විට? මෙම ලිපිය දුම්රිය ගමන් ගැන දැනුවත් කිරීම සඳහා ලියන ලද්දකි…