زمان خواندن: 3 دقایق در عرض تنها چند ساعت, شما می توانید به بررسی بسیاری از کشورهای جدید روشن و درخشان. ولی, بهترین راه برای رسیدن به آنجا است. آموزش در مقابل اتوبوس در اروپا در هنگام سفر? این مقاله برای آموزش سفر قطار نوشته شده است…