വായന സമയം: 6 മിനിറ്റ് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും അവ്യക്തമായി തോന്നുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രത്യേകിച്ച്. എന്നാൽ വിദേശ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലോ, പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിൽ മുഴുകുക, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് കളയാതെ മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുക…