ពេលវេលាអាន: 3 នាទី ប្រទេសអ៊ីតាលីគឺជាប្រទេសដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងការទៅទស្សនាដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃទិសដៅនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួន។. ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីជាចំណុចក្តៅនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកដល់វប្បធម៍វាអ៊ីតាលី, ដោយមានយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទៅមើលនិងធ្វើ. ថាតើគំរូស្រា…